Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

historiaIIrp
7967 1a79 390
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich to polskie święto, obchodzone 4 czerwca, ustanowione uchwałą Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 roku.

May 24 2015

historiaIIrp
'Pierwszy maja w całej Europie był dniem nielegalnych pochodów robotniczych, starć z policją, zamieszek, a nawet ulicznych rewolucji. W Polsce też regularnie niósł ze sobą krwawe żniwo. Ulice trzeba było jednak błyskawicznie oczyszczać ze śladów walk. Obchody trzeciomajowe miały dawać dowód siły odrodzonego państwa.'

Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

May 03 2015

historiaIIrp
6321 586b 390
historiaIIrp
'3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą. Polska konstytucja jako pierwsza na starym kontynencie regulowała w nowoczesny sposób stosunki między władzą, a obywatelami.'

March 01 2015

historiaIIrp
0047 4eec 390
Cześć i chwała bohaterom!
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viadygoty dygoty

February 22 2015

historiaIIrp
Poradnik Mieczysława Rościszewskiego, wydany w roku 1905 roku, pt.: „Dobry ton. Szkoła pożycia z ludźmi wszelkich stanów w stosunkach poufnych i ceremonialnych. Umiejętność dystyngowanego zachowania się w salonie, w teatrze w resursie, w sklepie, na ulicy i t. p.. Zwyczaje i obyczaje życia towarzyskiego w różnych jego przejawach. Podręcznik praktyczny dla pań i panów opracowany według najświeższych źródeł obcych i osobistych spostrzeżeń autora na gruncie swojskim”. 

Zasady przystojności:

1. Nie przybierać pozoru wyższości lub niższości, odnośnie własnego stanowiska.
2. Okazywać innym szacunek i poważanie do jakich mają prawo.
3. Nie zwracać się z uśmiechem wesela do osób, które jak nam wiadomo, mają szczególniejsze powody do smutku i zmartwienia.
4. Nie przybierać pozy dumnej ani pogardliwej.
5. Unikać nadmiernej liczby słów, objaśnień i okrążań danego przedmiotu rozmowy; wszystko to jest nieprzyjemne i wyprowadza słuchacza z cierpliwości.
6. Mówić głosem naturalnym i nigdy się nie gorączkować; zaczynać rozmowę nie inaczej, jak w odpowiedniej kolei i nigdy nie przerywać mówiącym.
7. Brać zawsze stronę słuszności i prawdy i napominać o nie innych w sposób łagodny i pobłażliwy, nic nie mający wspólnego z przymusem.
8. Nigdy nie mówić wyłącznie samemu wtedy, gdy występuje nowy przedmiot rozmowy.
9.Pozwolić na wypowiedzenie się temu, kto mówi – i zaczynać mówić nie prędzej, aż tamten mówić przestanie. 
10. Unikać możliwie mówienia szeptem do tej osoby, obok której siedzimy.
11. Mówić mało, lecz w porę. Gaduła nuży, milczek nudzi.
12. Nie mówić o sobie. Co możemy powiedzieć przystojnego o sobie? Jeżeli zaczniemy mówić o naszych cnotach lub talentach własnych, to staniemy się śmieszni i nudni.
13. Gdy kto mówi, nie trzeba wyjmować listu z kieszeni, nie patrzeć na zegarek, nie bębnić palcami, nie gwizdać pod nosem.
14. Nie przybierać w rozmowie pozoru przymusu; trzeba zawsze mówić w sposób miły, spokojny i szlachetny.

February 05 2015

historiaIIrp

January 25 2015

historiaIIrp
historiaIIrp
Od zawsze czułam, że urodziłam się za późno. Mam serce i duszę z minionej epoki. I ciągle tęskno spoglądam za światem, który miał czar, klasę i wielkość, gdzie miłość miała prawdziwą WARTOŚĆ, której znaczenie i sens całkowicie się dziś zatarło, odeszło tak, jak odszedł tamten świat.
Reposted bymissDotpinkroseMissBovary

November 23 2014

historiaIIrp
7537 0c35
historiaIIrp
historiaIIrp
3279 603f 390

October 15 2014

historiaIIrp
Paryska Konferencja Pokojowa

Obrady trwające od 18 I 1919 do 21 I 1920. Celem konferencji było zapewnienie wieczystego pokoju w Europie i na świecie poprzez rozwiązanie wszystkich problemów, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. 

W obradach brało udział 27 państw koalicji antyniemieckiej, w tym 5 mocarstw: Anglia, Francja, USA, Włochy i Japonia. Państwa zwyciężone: Niemcy, Austrię, Węgry, Bułgarię i Turcję dopuszczono do udziału w obradach dopiero po przygotowaniu projektów traktatów. Interesy Polski reprezentowali: Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski i Władysław Grabski.

Decyzje zapadały na posiedzeniach Rady Najwyższej. W skład Rady wchodzili szefowie rządów i ministrowie spraw zagranicznych pięciu mocarstw (USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii). Najważniejszą rolę odgrywała jednak tzw. "Wielka czwórka" - premier Wielkiej Brytanii: David Lloyd George, premier Francji: Georges Clemenceau, prezydent USA: Woodrow Wilson i premier Włoch: Vittorio Orlando.

Kluczowe decyzje dla losów powojennej Europy podejmowała Wielka Trójka: przedstawiciele Anglii, Francji i USA. Wynikiem konferencji były traktaty pokojowe: z Niemcami, Austrią, Bułgarią, Węgrami i Turcją. Konferencja ustanowiła Komisję Odszkodowawczą, która do maja 1921 miała ustalić wysokość niemieckich odszkodowań, oraz powołała do życia Ligę Narodów.

August 21 2014

historiaIIrp

August 06 2014

historiaIIrp
8273 5e1c 390

May 31 2014

historiaIIrp
historiaIIrp
2792 fd87 390

May 29 2014

historiaIIrp
historiaIIrp
historiaIIrp
4407 4cef 390
Reposted bykingavonschabertclosetospectacularSenyiakrainakredekrrrumor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...